Pytania i odpowiedzi

W jakim okresie czasu mogę ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Zgodnie z polskim prawem obowiązuje roczny okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie.


Czy mogę uzyskać odszkodowanie samodzielnie?

Tak, w tym zakresie zapoznaj się z aktami prawnymi, w szczególności:


Ile wynosi wasze wynagrodzenie?

Wynagrodzenie uzależnione jest od uzyskania dla Ciebie odszkodowania. W przypadku uzyskania odszkodowania, pobieramy 25 % jego kwoty. W przypadku braku powodzenia w Twojej sprawie, nie pobieramy wynagrodzenia.


W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych?

Odszkodowanie od linii lotniczych przysługuje w przypadku:


Kiedy należy się odszkodowanie za odwołany lot?

Odszkodowanie za odwołane loty jest należne, jeżeli linie lotnicze nie powiadomiły Cię o odwołaniu lotu przed upływem 7 dni. Jeśli otrzymałeś informacje w terminie od 7 dni do 14 dni, kwota odszkodowana ulega obniżeniu o 50%.


Za jakie loty przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje również za loty wykupione w ramach pakietów wczasowych, lotów czarterowych oraz podróży służbowych.


Których linii lotniczych dotyczy odszkodowanie?

Odszkodowania można żądać od linii lotniczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Odszkodowanie należy się również w sytuacji, gdy linia lotnicza nie jest zarejestrowana w Unii, ale lotnisko startowe lub docelowe znajduje się w jednym z państw Unii Europejskiej.


Których Państw dotyczy odszkodowanie?

Odszkodowanie można wnosić za loty z odbywające się z każdego portu lotniczego znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej (niezależnie od miejsca rejestracji linii lotniczej) albo lotem przybywającym do państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z zarejestrowaną linią lotniczą w Unii Europejskiej) lub z Norwegii, Islandii lub Szwajcarii.


W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie od biur podróży?

Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. Zatem odpowiedzialność może dotyczyć wszystkich warunków świadczenia umowy w tym: transportu, zakwaterowania lub wyżywienia.


W jakim okresie czasu mogę ubiegać się o odszkodowanie od biur podróży?

Wadliwe wykonanie umowy należy zgłosić niezwłocznie, zatem już w trakcie imprezy turystycznej. Niezależnie jednak od zawiadomienia klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.


Jaki jest czas przedawnienia roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych?

Brak postępowania reklamacyjnego, nie zamyka możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. W przypadku dochodzenia roszczenia na drodze sądowej termin przedawnienia wynosi 10 lat.